תנאי שימוש ותקנון הגנת הצרכן

1. כללי
1.1. אתר טיקטוק הוא בבעלות חברת טיקטוק טו מי בע"מ, ח.פ. 515178622 (להלן: "טיקטוק" ו/או "החברה").
1.2. כל שימוש ורכישה באתר זה, באפליקציה ובדפי נחיתה המפנים לאתר (ביחד להלן: "האתר"), כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה, ועצם השימוש באתר מהווה חזקה שהמשתמש ו/או המבקר בו קרא בעיון את הוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות והסכים להן ולתחולתן על כל פעולה/רכישה שיבצע באתר.
1.3. כותרות הסעיפים הן לנוחות והתמצאות המשתמש/מבקר באתר, והן לא תשמשנה בפרשנות תנאי התקנון. האמור בתנאי תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לשני המינים כאחד.
2. תנאי השימוש באתר
2.1. האתר מיועד רק למי שמלאו לו 18 שנים ומעלה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור עסקה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתמש לבצע את הרכישה.
2.2. השימוש באתר ייעשה למטרות פרטיות ואישיות בלבד. לא תאושר מכירת מוצרים בסיטונאות ו/או לסוחרים. החברה רשאית, בכל עת ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמשים גישה לרכישות ו/או לבטל את השתתפותם במבצעים ובתוכניות, במידה והתנהגותם אינה הולמת ו/או יבצעו שימוש בלתי ראוי/סביר באתר, ובכלל זה אי ציות לתקנון זה.
2.3. החברה לא מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע או יינתן באופן רציף וללא תקלות (ובכלל זה תקלות תוכנה, חומרה, תקשורת וכו'), ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לתקלות ברשת האינטרנט או לקווי תקשורת כלשהם. בנוסף, בכל מקרה של "כוח עליון" ו/או אירוע שאינו בשליטת החברה שבו לא יתאפשרו ניהול האתר, אספקת מוצרים ו/או קיום התחייבות כלשהי של החברה) באופן מלא או חלקי), תעמוד לחברה הזכות לבטל את העסקאות וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, החברה רשאית לבטל עסקה (באופן מלא או חלקי) בכל אחד מן המקרים הבאים: (א) בכל מקרה בו נפלה טעות סופר במחיר המוצר או השירות/בתיאורם; (ב) כאשר קיים חשד שהמשתמש/צד שלישי כלשהו מנסים או ניסו לחבל בפעילות האתר/החברה.
3. השירותים המוצעים
3.1. השירותים המוצעים באתר על ידי החברה, יהיו בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר ובכתב השירות הרלבנטי לשירות המוצע, אליו יש הפניה בכל שירות או מוצר המוצעים באתר. לאחר התקשרות בעסקה באתר ו/או בכל דרך אחרת, מסמכי העסקה הרלבנטיים ישלחו למנוי בדוא"ל.
3.2. רכישה באתר תהיה כפופה לאישור העסקה ע"י החברה, עפ"י שיקול דעתה המוחלט, ובכפוף לאישור חברת כרטיסי האשראי (ככל שהרכישה בוצעה באשראי). בכל מקרה של אי מתן אישור לעסקה )מכל סיבה שהיא(, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרמו למשתמש עקב אי השלמת הרכישה ו/או ביטולה.
3.3. היה ונפלה טעות ביחס למחיר שירות/מוצר לרבות השמטת ספרה וטעות בהקלדה, יש לראות בהן טעויות שנעשו בתום לב. במקרה של טעות כאמור או ספק לגבי מחיר מסוים יש ליצור קשר מיד עם שירות הלקוחות באמצעות דוא"ל בכתובת: info@tiktalk.care או באמצעות טלפון 054-3160004.
3.4. במקרה של אי התאמה בין המלל בתיאור המוצר/השירות לבין תמונת המוצר/השירות באתר, יגבר מלל המוצר/השירות.
3.5. תמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
3.6. אין האתר אחראי לפרסומים של מוצרי/שירותי האתר על ידי צדדי ג', לרבות לגבי מחירי מוצרים.
3.7. כל המוצרים נהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים, כמפורט בכתבי האחריות של כל מוצר.
3.8. פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל ע"י התקשרות טלפונית למוקד המכירות של החברה.
3.9. באחריות כל משתמש/מבקר באתר לבדוק בעצמו את מחירי השוק של כל מוצר/שירות לפני כל רכישה. לחברה אין אחריות להתאמת מחירי המוצרים למחירי השוק או להצגת מחירי שוק של מוצרים/שירותים כלשהם.
4. פרטי המשתמש והגנה על הפרטיות
4.1. החברה מכבדת את פרטיותם של משתמשי האתר שלה. מדיניות הפרטיות של החברה ביחס לאתר מפורטת תחת הקישור "מדיניות הפרטיות". השימוש במידע אישי הנאסף על-ידי החברה והאופן שבו היא מנהלת אותו מתואר במדיניות הפרטיות. עם בכניסת המשתמש לאתר ו/או שימוש בו, הינו מסכים לתנאיה.
4.2. בעת ביצוע פעולה באתר, יכול שיידרש מהמשתמש להכניס למערכת את אחד או יותר מהפרטים הבאים: ת.ז/ח.פ, שם פרטי, שם משפחה, חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום. בעצם העברת פרטים בעת שימוש באתר, המשתמש מאשר שהפרטים שיימסרו על-ידו יהיו אמיתיים, מלאים ונכונים.
4.3. מסירת פרטים אישיים כוזבים עלולה להיחשב עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה.
4.4. מידע שנמסר ע"י הלקוח יישמר בצורה מאובטחת, ולא יועבר לצד ג' מידע הכולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר ולמעט במקרים המפורטים במדיניות הפרטיות.
4.5. החברה אינה שומרת כל פרט אישי/מזהה של המשתמש, אלא אם כן המשתמש העבירם לחברה, במפורש ומרצונו החופשי. משתמש שהעביר את פרטיו לחברה ומעוניין שפרטיו יוסרו מרשימת תפוצה כלשהי, יפנה לחברה בכתובת הדוא"ל info@tiktalk.care בבקשה להסרתו והחברה תפעל בהתאם להנחייתו.
5. קניין רוחני באתר ותוכן האתר
5.1. כל הזכויות באתר (לרבות זכויות הקניין הרוחני, העיצוב, קוד המקור, התמונות, התכנים וכיו"ב) שייכות לחברה בלבד. אין לעשות שימוש כלשהו במידע כלשהו מן האתר ללא קבלת אישור החברה לכך מראש ובכתב.
5.2. האתר, לרבות כל התכנים בו, מוצע לציבור כמות שהוא (AS IS) לצרכים אינפורמטיביים בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים/השירותים המתפרסמים באתר. האתר עשוי לכלול מידע כללי על מצבים רפואיים מסוימים, אך אינם מהווים כל תחליף לייעוץ וטיפול קליני/רפואי נאות, ואינה מהווים המלצה לשימוש או לרכישת מוצר או שירות. על המשתמש לבצע בעצמו את כל ההערכות ו/או הבדיקות הנדרשות לגבי המוצרים והשירותים, והוא מוותר ביחס לכך על כל טענה כנגד החברה. כל הסתמכות של המשתמש על תכני האתר וכל שימוש בהם, הינם באחריותו המלאה.
5.3. החברה עושה כל שביכולתה שהתוכן באתר יהיה נכון ומדויק, אך יתכן והתוכן אינו שלם ו/או נפלו/יפלו בו טעויות טכניות/אחרות. החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו/יפלו בתוכן
5.4. לחברה אין ולא תהיה אחריות לתוכן/מידע המפורסם באתר (לרבות ביחס למוצרים ומאפייניהם) שמקורו בצדדים שלישיים (למשל – יצרן המוצר ו/או היבואן ו/או ספק השירות). באתר עשויים להיכלל לינקים )קישורים) לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, שאינם באחריות החברה ולא מופעלים על-ידה. אין בהפניה לקישורים כאמור כדי להוות אחריות כלשהי מצד החברה בקשר לתכנים/פרסומים המופיעים באתרים המקושרים (לרבות לא בקשר לאמינותם, תקינותם ו/או חוקיותם) ו/או בקשר לשימוש שייעשה באותם אתרים מקושרים.
5.5. בעצם השימוש באתר, כל משתמש/מבקר בו מאשר, שמידע מסוים (לרבות “cookies”) ייתכן ויושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש/המבקר, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמתו למשתמש ואבטחת מידע.
6. אחריות
האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר היא בהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות.
7. אופן ההתקשרות; סיום ההתקשרות; מדיניות הביטול והחזר כספי
7.1. ערכת התרגול של טיקטוק, המשווקת באתר (להלן: "ערכת טיקטוק"), מסופקת תקינה וכוללת ביטוח, למעט למקרה של שבר או אובדן. בעת רכישת שירותי החברה באתר, יחויב המשתמש בתשלום תמורה חד-פעמית, שתשמש לפיקדון בגין החזרת ערכת טיקטוק לחברה וכן בדמי רישיון חודשי כנקוב באתר שאליהם יתווסף מע"מ כחוק (להלן: "דמי הרישיון").
7.2. למשתמש קיימת זכות, בכל עת, לסיים את ההתקשרות עם החברה, בהתאם לחוק ותקנות הגנת הצרכן ובכפוף למתן הודעת מוקדמת בכתב לחברה (בדוא"ל info@tiktalk.care) ולהחזרת ערכת טיקטוק לחברה, כמפורט להלן.
7.3. בסיום השימוש בערכת טיקטוק – יש להחזירה בהקדם האפשרי, באופן מלא ותקין למשרדי החברה. על מנת להימנע מתשלום דמי רישיון עבור חודש/י רישיון לאחר הודעת סיום ההתקשרות מצד המשתמש – עליו להחזיר את ערכת טיקטוק לחברה, לפחות שלושה (3) ימי עסקים לפני תחילת חודש הרישיון הבא (בהתאם לתאריך ההתקשרות הראשוני בין המשתמש לבין החברה).
7.4. הפיקדון עבור ערכת טיקטוק יוחזר למשתמש במלואו, בתוך 7 (שבעה) ימי עסקים מהמועד שבו החברה קיבלה בחזרה את ערכת טיקטוק, באופן מלא ותקין, במשרדיה.
7.5. היה וערכת טיקטוק לא התקבלה במשרדי החברה בתוך 30 (שלושים) יום ממתן הודעת סיום ההתקשרות הנ"ל ו/או המשתמש הפסיק את החיוב החודשי באופן חד-צדדי – תהיה החברה זכאית להשתמש בפיקדון כולו או חלקיו לכיסוי נזקיה.
8. תקלות ואובדן:
8.1. במקרה של תקלות, יש לפנות למחלקת התמיכה של החברה באמצעות הלינק לדף צור קשר באתר החברה www.tiktalk.care.
8.2. תיקון ערכת טיקטוק יתבצע אך ורק בידי החברה, במעבדה מורשית של היצרן. בכל ניסיון של הלקוח לתקן את הערכה שלא באמצעות החברה, תהיה החברה רשאית להשתמש בפיקדון במלואו, כדי להחזיר את המוצר לקדמותו.
8.3. במקרה שהתיקון אינו מכוסה בביטוח (כגון עקב שבר), תנוכה עלות התיקון מהפיקדון.
8.4. במקרה של אובדן – תשתמש החברה בפיקדון במלואו והוא לא יוחזר למשתמש.
9. ברירת דין ומקום שיפוט
התנאים המובאים לעיל ולהלן, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בלבד.
10. תנאים נוספים
10.1. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
10.2. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת רכישת מוצרים
10.3. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי גולשי האתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה
10.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את רכישות השירותים ו/או ציוד על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
10.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים, ללא כל הודעה מוקדמת.
10.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת השירותים או הציוד באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל התקפת סייבר ו/או פעולת איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון, ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים (בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי מועד רכישת המוצר), רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
10.7. במידה ותחול טעות מהותית בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או השירות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
10.8. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללים אלו מזמן לזמן וללא כל הודעה מוקדמת. במידה ויבוצעו שינויים אשר על-פי שיקול דעתה של החברה ישפיעו באופן מהותי על זכויות המשתמשים, החברה תנקוט באמצעים סבירים, להציג התראה בולטת לעניין זה באתר או באמצעות משלוח הודעת דוא"ל.
10.9. ניתן לפנות לחברה בקשר לאתר בכל אחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בסעיף 3.3 לעיל.

תקנון זה עודכן לאחרונה ביום 1.1.2021.